Mokyklos istorija

Matuizų kaimas pradėjo kurtis XlX a. Pirmas gyventojas buvęs bėglys Matuiza iš Matuizėlių kaimo, kuris buvo Eišiškių raj. prie Kalesnykų. Jis – baudžiauninkas, pabėgęs nuo žiauraus pono ir pasislėpęs čia, miškuose.
Dabar čia įsikūrė Matuizos ainiai: pavardės buvę Matuizos, tik atsikėlę iš kitur turėjo kitas pavardes.
Lenkijai valdant Vilniaus kraštą, 1936 m. buvo atidaryta keturių skyrių pradinė mokykla. Mokoma lenkų kalba. Iš pradžių mokyklai patalpos, buvo išnuomotos pas Verbicką (vidury kaimo), vėliau perkeltos prie geležinkelio pas Matuizą (vad. Šiaučiumi).
1939 m. mokyklos patalpas sudegino nepatenkinti vietos gyventojai, reikalavę iš valdžios lietuviškos mokyklos. Mokykla iš Matuizų perkelta į Šarkiškes. 1944 m. vokiečiai sudegino Šarkiškių mokyklą ir kaimą.
Mokykla vėl perkelta į Matuizas. Pirmoji mokytoja buvusi Žydelienė Rozalija. Ši mokykla veikė privačiose patalpose.
1952 m. atidaryta 5 klasė, kuriai patalpos buvo išnuomotos Verbicko namuose.
1953 m. atidaryta septynmetė mokykla. Buvo išnuomoti Matuizos Vaclo, Matuizos Jono (Pauliuko), Matuizos Antano, Ladietos Antano gyvenamieji kambariai. Viena klasė nuo kitos buvo už 50-100 metrų. Mokytojai turėjo vaikščioti iš vienų patalpų į kitas.
1957 m. dar vienas patalpas mokyklai išnuomojo Matuiza Jonas (čia perkeliamos klasės iš Matuizos Jono ir Ladietos. Dabar čia gyvena buvusi mokytoja Marytė Matuizienė).
1958 m. atidaryta aštunta klasė.
1958 – 1959 m.m. mokyklai suteiktos vidurinės statusas (atidaryta 9 klasė). Mokykla toliau dirbo privačiose patalpose.
1960-1961m.m. išleista 1 abiturientų laida – 14 moksleivių. Mokyklos kolektyvo ir tėvų komiteto pastangomis pradedama statyti mūrinės mokyklos patalpos. Mokyklos statyba atsiėjo 48000 rublių.
1961-1962 m.m. išleidžiama 2 abiturientų laida – 8 moksleiviai.
1962-1963 m.m. mokykla suorganizuota į aštuonmetę. Tęsiamos mokyklos statybos.
1964-1965 m.m. pradeda veikti 2 aukštų mūrinė mokykla, kurioje – 8 klasės, mokytojų kambarys, pionierių kambarys.
1982 m. rugsėjo 1d. pastatytas mokyklos priestatas, kuriame įkurti keli kabinetai, dirbtuvės, valgykla, sporto salė.
Nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. Matuizų mokykla suorganizuota į vidurinę – atidaryta 10 klasė. Taip pat nuo rugsėjo 1d. pereita prie 10 balų vertinimo sistemos.
1996 m. mokykla minėjo 60 – tį. Ta proga mokykloje įkurtas muziejus ir seklyčia.
2002-2003 m.m. mokykla išleido 10-tą abiturientų laidą
2010 metais mokykla buvo renovuota ir atnaujinta. Ta proga surengta Atnaujintos mokyklos šventė, kurioje matėme didelį gražų būrį dalyvių: svečius iš Lenkijos, buvusius mokytojus ir mokinius, bendruomenės atstovus, kultūros namų saviveiklininkus, šokėjus ir dainininkus.